1. Dürr Poland Sp. z o.o.

    Dürr Poland was founded in Radom (south of Warsaw) in 1990 and has been systematically expanding its facilities and services since then. New office buildings and assembly halls were built in 1997, 2004 and 2013. A new investment including office space for another 180 engineers and a preassembly hall with 5,000 square meters of floor space will open in 2019.

    Firma Dürr Poland zosta?a za?o?ona w Radomiu (na po?udnie od Warszawy) w 1990 roku i od tego czasu systematycznie rozbudowuje obiekty i us?ugi. Nowe biurowce i hale monta?owe powsta?y w 1997, 2004 i 2013 roku. W roku 2019 planujemy odda? do naszego u?ytku now? inwestycj?, która obejmuje nowy budynek biurowy o powierzchni 2500m2 dla kolejnych 180 in?ynierów oraz hal? produkcyjno-magazynow? o powierzchni? 5.000 m2.

    Dürr Poland is an integral part of the globally operating Dürr Group based in Bietigheim-Bissingen in Germany. We provide complete transport systems, which are primarily used in car factories, in the paint shop and in final assembly. We also provide transport systems linking to other areas connected with the automotive industry. Our turnkey systems operate in dozens of car factories around the world. Our main goal is to provide smart transport systems that are designed to be efficient, cost-effective and state-of-the-art. We deliver in time and in the highest quality.

    A very important activity of Dürr Poland is the application technology used during the painting process. Our team designs control systems (hardware, software) and produces control cabinets.

    We also provide commissioning and services for Dürr application technology. Aftersales service and modernization of existing car plants is one of our core competencies and growth areas. We are involved in car production plants in Poland, e.g. Wrzesnia, Poznan, Gliwice, Tychy and Starachowice, and offer direct services using local resources.

    Thanks to our experience and unique knowledge in our field, we help to implement solutions that are contributing to the Industry 4.0. Our goal is to provide products and services equipped with smart (IIoT) functionality, which are an integral part of the digital@DüRR strategy that is being dynamically developed by the ADAMOS digital platform and the LOXEO marketplace.

    Dürr Poland jest integraln? cz??ci? dzia?aj?cej na ca?ym ?wiecie Grupy Dürr z Bietigheim-Bissingen w Niemczech. Dostarcza kompletne systemy transportu technologicznego, które przede wszystkim znajduj? zastosowanie w fabrykach samochodowych, w obszarach lakierni oraz monta?u końcowego. Dostarczamy równie? systemy transportu do innych obszarów powi?zanych z bran?? motoryzacyjn?. Nasze gotowe systemy (pod klucz) dzia?aj? w dziesi?tkach fabryk samochodowych na ca?ym ?wiecie. Naszym nadrz?dnym celem jest dostarczanie systemów transportu technologicznego, które zaprojektowane s? w sposób efektywny, wydajny, ekonomiczny i bardzo nowoczesny (SMART). Dostarczamy w terminie najwy?sz? jako??.

    Bardzo wa?n? dzia?alno?ci? DüRR Poland jest Technika Aplikacji (APT) stosowana podczas procesu lakierowania. Nasz zespó? projektuje systemy sterowania (hardware, software), produkuje szafy sterownicze. Zapewniamy równie? uruchomienie oraz serwis dla dywizji Dürr - ApplicationTechnology.

    Obs?uga serwisowa i modernizacja istniej?cych fabryk samochodowych to bardzo pr??nie rozwijaj?ca si? dzia?alno?? naszej firmy w ostatnim okresie. Jeste?my blisko polskich fabryk samochodowych w Polsce jak weWrze?ni, Poznaniu, Gliwicach, Tychach i Starachowicach, gdzie mo?emy zaoferowa? nasze us?ugi bezpo?rednio, wykorzystuj?c lokalne zasoby.

    Dzi?ki naszemu d?ugoletniemu do?wiadczeniu oraz wyj?tkowej wiedzy w obszarach naszej dzia?alno?ci uczestniczymy we wdra?aniu rozwi?zań, które zwi?zane s? z czwart? rewolucj? przemys?ow? (Industry 4.0). Naszym celem jest dostarczanie produktów i us?ug wyposa?onych w funkcjonalno?? SMART (IIoT), które s? integraln? cz??ci? dynamicznie rozwijanej w ramach programu grupy DüRR (digital@DüRR) platformy cyfrowej ADAMOS i rynkiem LOXELO.

    Location | Lokalizacja

    Dürr Poland Sp. z o.o.
    26-600 Radom, Poland
    Dürr Poland Sp. z o.o.
    ul. ?ó?kiewskiego 125
    26-600 Radom
    Poland

    Contact | Kontakt

    Andreas Federmann
    Managing Director
    Dürr Poland Sp. z o.o.
    ul. ?ó?kiewskiego 125
    26-600 Radom
    Poland

    Service

    As an international plant manufacturer, customer satisfaction is our top priority.  In order to guarantee this, we are committed to providing exceptional support to our customers at all times. With experts from process engineering, electrical engineering/software, and R&D, Dürr offers future-proof service solutions.

    SERVICE & SUPPORT

    Us?ugi

    Jako mi?dzynarodowy producent maszyn i urz?dzeń zadowolenie klienta jest naszym najwy?szym priorytetem. Aby to zagwarantowa?, zawsze staramy si? zapewnia? naszym klientom wyj?tkow? obs?ug?. Skontaktuj si? z nami, gdy potrzebujesz pomocy technicznej, cz??ci zamiennych, modyfikacji urz?dzenia lub innego rodzaju us?ugi.

    Ustugi & Wsparcie

    Career at Dürr

    Kariera w Dürr

    Fascinationeering at Dürr
    Connectioneering at Dürr

    Welcome to Pure Passioneering – Career at Dürr.
    If you’re passionate about technology, and Industry 4.0 inspires you, then Dürr is the right place for you. As an international mechanical and plant engineering group, we are open to all innovative ideas to make manufacturing processes even more efficient.
    Here you have the freedom to use your entrepreneurial skills, the chance to work with an international focus, and the certainty of being part of a global market leader’s jump into the digital industrial age

    DISCOVER JOB OPPORTUNITIES

    Witamy w Pure Passioneering - Twojej karierze w Dürr.
    Je?li pasjonujesz si? technologi? i Inspiruje Ci? Industry 4.0, to Dürr jest dla ciebie odpowiedni? firm?. Jako mi?dzynarodowa firma in?ynieryjno-mechaniczna jeste?my otwarci na wszelkie innowacyjne pomys?y, aby procesy produkcyjne by?y jeszcze bardziej wydajne. Posiadasz swobod? w wykorzystywaniu swoich umiej?tno?ci w zakresie przedsi?biorczo?ci, masz szans? na prac? z mi?dzynarodowym zespole oraz pewno??, ?e jeste? cz??ci? globalnego lidera rynku, który wkracza w cyfrow? epok? przemys?ow?.

    Aplikuj teraz

    keyboard_arrow_up
    伊人久久大香线蕉综合